1-8-2 تعریف اقدامات انتظامی
به مجموعه تدابیر،راهکارها و روش هایی گفته می شود که جهت پیشگیری،کنترل،کشف و مقابله با جرایم به کار برده می شود که این اقدامات می تواند نرم افزاری و یا سخت افزاری باشد. (رمضانی،علی رضا،1384،ص 23)
1-8-3 تعریف آموزش
آموزش به‌ معنی آموختن، یاد دادن و تعلیم در برابر تربیت می‌‌باشد. (معین،محمد،1385،ص 52)
آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌ منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید. بنابراین آموزش به‌ مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است. آموزش مستلزم استفاده از برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ای است که شایستگی‌های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی‌های تازه در فرد می‌گردد، به‌گونه‌ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می‌نماید. (سید جوادین،سید رضا،1381،ص 434)
1-8-4 تعریف مدل مفهومی
چارچوب و الگویی است که روابط بین متغیرها را نشان می دهد. (قادری، رضا،1389،ص 56)
1-8-5 تعریف تغییر روش ها
شکل دادن به رفتار، تقویت رفتارهای مثبت و منسوخ کردن رفتارهای منفی و نیز تغییر تاکتیک های زمان و مکان (احسانی تیرتاشی،یداله،1386،ص 43)
1-8-6 تعریف مهارت های انسانی
توانایی در کار کردن ، درک نمودن و ایجاد انگیزش در فرد یا گروه است.(عوض پور،علی،1384،ص 78)
1-8-7 تعریف تجهیزات فنی
هرگونه ادوات و وسایل سمعی و بصری جهت ثبت وقایع و استفاده بهینه از آن را گویند.(خجسته،محمد،138،ص 43)
1-8-8 تعریف اثربخشی
اثربخشى نشان دهنده درجه اى است که طى آن هدف ها به انجام رسیده اند یا میزان موفقیت در تحقق هدف ها و یا انجام مأموریت ها است. (معین ،1370،ص 12)
اثربخشی از جنس هدایت است و بیشتر به عنوان اساس کار و محوریت برای ارزیابی در اهداف بلندمدت مطرح است. در اثربخشی کجا رفتن (یعنی چه میزان از مسیر دست یابی به اهداف را طی کرده ایم) مطرح است. (شریف زاده،1372،ص 37)
پیتر دراکر معتقد است : اثربخشی همان کلید موفقیت سازمان است. بنابراین ” قبل از سنجش کارایی باید مطمئن باشیم که هدف های درستی را انتخاب کرده ایم.” دکتر شریف زاده، در مقاله ” بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در اثربخشی تصمیم گیری ها” چنین آورده : اثربخشی عبارت است از میزان یا حدی که سازمان اهدافش را محقق مى سازد.
1-8-9 تعریف کنترل پیشگیری از وقوع جرم
بهترین نوع استراتژى کنترل جرم و حفظ نظم، روش پیشگیرانه آن است. برترى شیوه مزبور، از نظر اخلاقى است چرا که با پیشگیرى از وقوع جرم، افراد را از نادانى ها و سرشکستگى ناشى از روبرو شدن با نظام عدالت کیفرى حفظ مى نماید. این روش، نشانگر نگرانى و توجه جامعه نسبت به وقوع جرائم است، امرى که هم فرد مرتکب و هم شخصى را که جرم علیه او ارتکاب یافته است قربانى مى سازد. بدین سان
در استراتژى مزبور، هدفى دوگانه تامین مى گردد. پیشگیرى از وقوع جرم نه تنها به عنوان یک استراتژى، از نظر اخلاقى داراى برترى است بلکه سودمندى آن نیز بیشتر است چرا که هم بهاى جرم و هم زیان و رنج ناشى از آن را کاهش مى دهد. کاهش جرم موجب رها شدن فشار وارد بر نهادهاى مختلف نظام عدالت کیفرى شده و بایستى به عنوان یک هدف پلیسی اولیه مطرح باشد. (جعفری،رضا 1373،ص 46)
1-8-10 احساس امنیت
واژه احساس امنیت را مى توان این گونه بیان کرد که احساس امنیت معطوف به جنبه ذهنی و روانی انسان ها می باشد و به معنی فقدان ترس و نگرانی در ابعاد (مالی،فکری و روانی) شهروندان یک جامعه است. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که لزوماً بین امنیت و احساس امنیت در یک جامعه نسبت ثابت و رابطه مستقیم صد در صد وجود ندارد. برای مثال : بررسی های آماری نشان داده است که نرخ سرقت منازل در ایران 5 ،انگلیس 20 و در استرالیا 25 در هزار می باشد و در واقع این مقایسه آماری نشان می دهد که ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است و حال آنکه واقعیت این است که متاسفانه احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت مردم در این کشورهاست.(دانش انتظامی، شماره 2 ص 19)
1 – 9 قلمرو زمانی ،مکانی و موضوعی
این تحقیق پیرامون پیشگیری و اثر بخشی اقدامات انتظامی در کنترل سرقت اماکن در شهرستان اقلید در سال های 91 و92 بوده و آمار سرقت اماکن طی این دو سال را مورد مقایسه قرار داده و بعد از بررسی عوامل، راهکارها و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
1-10 مروری بر فصل
در این فصل به تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق پرداخته شد. محقق بر این باور است که اقدامات پیشگیرانه و کنترلی انتظامی از قبیل : آموزش مردم، اصناف، کسبه، صنعت گران و استفاده از تجهیزات روز مانند دوربین های مدار بسته ، تعامل با مردم و مسئولین محلی نقش بسزایی در کنترل سرقت ها دارد .با عنایت به عنوان پایان نامه ( اثر بخشی اقدامات انتظامی در کنترل سرقت اماکن در شهرستان اقلید) اقدامات انتظامی اساس بحث است.در ادامه به بررسی وقوعات و کشفیات سرقت اماکن طی سال ها 91 و92 در شهرستان اقلید پرداختیم. سپس سوالات تحقیق(اصلی و فرعی) بیان شد که سوال اصلی تحقیق این بود که اقدامات انتظامی تا چه اندازه در پیشگیری سرقت اماکن در شهرستان اقلید موثر می باشد. اهمیت و ضرورت تحقیق بحث دیگر ما بود. اهمیت و ضرورت انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا ت
اکنون در این زمینه در سطح شهرستان اقلید علی رغم آمار موجود و باز بودن زمینه تحقیق، پژوهشی صورت نگرفته و رسیدگی به پاسخ های مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندرکاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی و پلیسی ،دانشگاه علوم انتظامی ، فرماندهان مناطق ، روسای آگاهی شهرستان ها و روسای کوپ سطح استان قرار گرفته و با تاثیرگذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع سرقت گام بردارد. در ادامه کاربردهای تحقیق و استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه بیان شد و در پایان تعریف واژگان و قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی تحقیق نیز ذکر شد. هم چنین در این فصل آمار سرقت اماکن در سال های 91 و 92 را در شهرستان اقلید مورد مقایسه قرار دادیم.
2 – 1 مقدمه
سرقت از جمله جرایمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏ پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون ‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل ‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرایمى چون کلاه بردارى و محسوس بودن سود به دست آمده از آن، بخش فراوانى از جرایم ارتکابى در کشورهاى مختلف به آن اختصاص‏ دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، مجازات هاى‏ متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ ساده، سرقت توام با آزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانک ها و صرافی ها و سرقت ازمغازه ‏ها و… .
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان ‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی هاى ‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسش ها و ابهاماتى درباره ‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت به وجود آمده است.
پلیس آگاهی ناجا وظیفه دارد که با تهیه و تدوین دستورالعمل ها ،پیشگیری، نظارت ، کنترل و امروزه بر نحوه اجرای طرح ها، دستورالعمل ها ، ارائه راهکارها و ابلاغ دستورالعمل های لازم در زمینه اصلاح روش های موجود و ارتقاء سطح کیفی و بررسی عملکرد استان ها و شهرستان ها در خصوص پیشگیری از سرقت اقدام نماید. همواره با توجه به فناوری های جدید شگرد سارقین نیز جدیدتر و پیجیده تر می شود و

در نتیجه نحوه پیشگیری و کنترل نیز می بایست متناسب با شگرد سارقین باشد تا مثمرثمر گردد از این رو وظایف پلیس آگاهی روز به روز سنگین تر و مهم تر می شود.
اقدامات انتظامی که نیروی انتظامی با انجام ان ها می تواند نقش بسیار مهمی را در کنترل سرقت و پیشگیری از وقوع سرقت ایفا کند عبارتند از : آموزش همگانی (آموزش کسبه ،بازاریان ،مردم و…)، آموزش از طریق تلویزیون ،استفاده از نیروهای انسانی کارآزموده و مجرب ،استفاده از نگهبان محله و شب پا،افزایش تعداد گشت های انتظامی و بهبود کیفیت گشت ها، استفاده از سیستم های جدید حفاظتی از قبیل : دوربین مدار بسته،آزیر ،حسگر و…
2-2 آسیب های اجتماعی و سرقت
مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و…، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است; زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد.
از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروی اجتماعی تلقّی می شود. سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، “همنوا” و یا “سازگار” و اشخاصی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پای بند نباشند، افرادی “ناهمنوا” و “ناسازگار” می باشند. در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی یا (Social Devianced) و یا کجروی اجتماعی گویند. (ستوده، هدایت اله 1379،ص 14و15)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی ها ، محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواست ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، سرگردانی ، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیب ها شده است.
به طور کلی سرقت و دزدی هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی به عنوان یک آسیب جدی محسوب می‌شوند. هر چند عوامل متعددی در بروز این مشکل شناخته شده‌اند، مثل فقر و بیکاری ، اعتیاد و شیوه‌های تربیتی ، اما باید توجه داشت مبانی شخصیت اهمیت ویژه در ارتکاب دزدی دارند. این افراد معمولا از لحاظ رشد اخلاقی در سطح خیلی پایین و ضعیف هستند و بطور کلی ثبات و استواری و قدرت تحلیل و تفکر درباره پیامدهای رفتار خود را به قدر کافی ندارند. در مباحث مربوط به علل سرقت به علل تربیتی تأکید فراوان می‌شود. الگوهای رفتاری خود والدین ، واکنش های آن ها درباره دزدی های کوچک دوران کودکی ، مسأله پول توجیبی و کمک به شناخت مسأله مالکیت در دوره کودکی در ارتباط نزدیک با رفتارهای دزدی بزرگسالی و نوجوانی دارند.
بررسی آمار حکایت از رشد بی سابقه جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته و گویای این واقعیت است که جرم سرقت بعد از جرایم مربوط به “قاچاق مواد مخدر و اعتیاد” دومین رتبه را در بین جرایم مردان و سومین رتبه را بین جرایم زنان داشته است. همچنین بیشترین بزه کودکان در ایران “سرقت” است که با هدایت بزرگسالان صورت می گیرد. شروع سرقت از اوان کودکی بوده و انگیزه هایی مانند نیاز و جلب توجه فرد را به سمت سرقت سوق می دهد، این در حالیست که سرقت از جرایمی است که در تمام گروههای سنی دیده می شود ولی نوع و فراوانی آن در گروه های مختلف سنی متفاوت بوده و از نظر جنس نیز سرقت زنان نسبت به مردان بسیار کم است. تحقیقات حاکیست که سارقان معمولاً از یکسری عقده های روحی و روانی رنج می برند و این عقده ها را با ارتکاب سرقت ارضاء می کنند، از سوی دیگر سارقین افرادی ضعیف النفس و بی ثبات از نظر شخصیتی هستند که اعتماد به نفس نداشته و زود تحت تأثیر قرار می گیرند.

سایت منبع

به علاوه وضعیت ظاهری، عوارض ناشی از بیماری های دوران کودکی، عقب ماندگی ذهنی، انحراف جنسی، اعتیاد و الکلیسم نیز در وقوع جرم سرقت دخیل هستند. همچنین در میان عوامل اجتماعی فاکتورهایی از قبیل جنگ و بحران های سیاسی و شرایط خاص زمانی، عوامل اقتصادی شامل تورم، گرانی، فقر و نیازهای اولیه، نیازهای رفاه طلبانه، نیازهای کاذب و نیازهای مقطعی برای مداوای بیماری ها، فقر فرهنگی، بی سوادی و کم سوادی، تنبلی، تن پروری، بی عدالتی اجتماعی که باعث ایجاد ناامیدی در جامعه شده و منجر به گرفتن امکاناتی از طبقه محروم شده مانند سیاست پولی کردن دانشگاه ها و … در وقوع سرقت مؤثر است.
هر گاه فردی تحت تأثیر عوامل و علل انحرافات قرار گیرد و متناسب با شرایط و انگیزه ها به سوی انحرافی خاص کشیده شود و یک سارق شود احتمال و امکان وقوع جرایم و مفاسد دیگر مانند سرقت و قتل، سرقت و اعتیاد، سرقت و از هم پاشیدگی کانون خانواده از وی متصور است. جرایم مالی در میان متعادان به علت تهیه مواد مخدر، بیشترین بزهکاری است و در میان این جرایم، سرقت یا مشارکت در سرقت بیشترین موارد را تشکیل می دهد به گونه ای که بررسی ها نشان می دهد 81 درصد جرایم معتادین را سرقت و جرایم مالی دیگر مانند “اختلاس” تشکیل می دهد. همچنین 12 درصد زنان محکوم در ندامتگاه به انگیزه اعتیاد مرتکب سرقت با مشارکت در آن شده بودند. سارق را راهی که انتخاب کرده نمی تواند زندگی عادی و خانواده منظمی داشته باشد در خانواده ای که سارق باشد دیگر افراد هم در مسیر سرقت قرار می گیرند، از سوی دیگر سرقت کانون خانواده را از هم می پاشد همچنین طلاق و مسائلی که کانون خانواده را متزلزل می کند موجب گرایش به سرقت می شود. پول فراوان و بادآورده حاصل از دزدی که برای آن رنجی کشیده نشده باید به راحتی و به سرعت در راه های نامشروع مصرف شود، پول حاصل از سرقت پولی است حرام که سارق را به راه های دیگر می کشد. اکثر مجرمان و جنایتکاران هنگامی که سردی آهن دستبند را بر دستان خود حس می کنند به این باور می رسند که جرمی مرتکب شده اند اما لحظات زیادی نمی گذرد که همه چیز را منکر می شوند … وقتی یک قاتل، ضارب، سارق و یا جنایتکار به دام قانون می افتدابتدای دستگیری منکر هر اتهامی می شود ؛ یعنی با وجود تمام مدارک و مستندات قانونی می گوید که “تکذیب می کنم… من چنین عملی را (جرم) مرتکب نشده ام… دروغ است… “. البته زیاد طول نمی کشد که بار سنگین عذاب وجدان آن ها را وادار به اقرار میکند. “انکار جرم” در بررسی های جرم شناسی یک اصل انکار ناپذیر است و اغلب کارشناسان و مأموران قضایی و پلیس می دانند که “پذیرش ارتکاب اعمال خلاف قانون و مستوجب مجازات” از سوی مجرمان حداقل تا مراحلی پس از بازداشت متهم عموماً ممکن نخواهد بود. بالاخره این کارشناسان قضا و مأموران پلیس هستند که مرحله به مرحله متهم را پای میز عدالت می کشند و ناچار به اعتراف می کنند. (قربان حسینی،علی اصغر 1371،ص31)
ناهنجاری‌های اجتماعی که ناشی از رفتارهای مغایر با قانون، عرف و اخلاق جامعه است، هرچند در نگاه اول ریشه‌هایی در اقتصاد، فقر، بی سوادی، آشفتگی‌های خانوادگی و سایر مبانی دیگر دارد، اما کالبدشکافی بزهکاری‌های اجتماعی بدون عنایت به ریشه‌های رفتاری و روان‌شناختی آنها فقط مدیریت انتظامی و قضایی جامعه را در مسیر مقابله و برخورد پلیسی قرار می‌دهد.
امروز زندان‌های کشور ما دو و نیم برابر ظرفیت فیزیکی خود، انسان در خود جا داده‌اند. بیش از 1600 مصداق مجرمانه در قوانین ما وجود دارند که اکثریت آنها مجازاتی غیر از زندان ندارد. بر اساس پژوهش‌ها و مطالعات انجام ‌شده تصور می‌کنم بدون ریشه‌یابی‌های رفتاری و روانی و خشکاندن اینگونه مبانی نخواهیم توانست به طور کامل و یا حتی مطلوب با جرایم مقابله کنیم.
در اولین مورد به یکی از جرایم اجتماعی که اقدام علیه اموال مردم تلقی می‌شود نظری می‌اندازیم. امیدوارم این حرکت توسط پژوهش‌گران مخصوصا دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی تداوم یابد.
سرقت و دزدی در شکل‌های مختلف همواره باعث آزارهای روانی و زیان‌های مادی شهروندان جامعه بوده است. از دله‌دزدی تا دزدی لوازم اتومبیل و خود آن، سرقت‌های مسلحانه و خشن همه در قالب سرقت قرار می‌گیرند که خطرات و ناهنجاری‌های اجتماعی آن ها در همه زمان‌ها انسان را تهدید می‌کرده است.
در اینجا لازم می‌دانم به طور بسیار خلاصه به عوامل زیربنایی سرقت اشاره کنم:
الف: فقر عاطفی: کودکان و نوجوانانی که در خانواده متلاشی رشد کرده یا در اثر طلاق و مرگ یکی از والدین دچار تبعیض اجتماعی و سرخوردگی عاطفی شده و به دنبال آن مبتلا به حالت‌های روانی چون انزواطلبی، افسردگی و گوشه‌گیری از جامعه می‌شوند، بستر رفتاری مناسب برای سرقت دارند.
ب: ناکامی: هنگامی که در راه رسیدن به اهداف مادی یا معنوی یک فرد موانعی ایجاد شود و شخص به هدف های خود نرسد، دچار ناکامی شده و همین حالات روانی ممکن است راه ارتکاب سرقت را برای وی هموار کند.
ج: حسادت: پاره‌ای از اوقات، فرد با توجه به عدم امکان و دستیابی به موقعیت مادی و اجتماعی و یا منزلت اقتصادی دیگران دچار رشک و حسد شده و چون نمی‌تواند مشابه صاحبان اموال و دارایی‌های قابل توجه مالک آن ها شود دست به دزدی می‌زند.
د: راحت‌طلبی و تنبلی اجتماعی: یکی از اصلیترین علل روانی ارتکاب سرقت این فرآیند روحی است. فرد علاقه‌ای به تلاش و کوشش نداش
ته و دلش می‌خواهد با یک قدم از ابتدای خانه خود تا انتهای هدف رسیده و بدون تلاش و زحمت صاحب رفاهیات اجتماعی شود. این گونه راحت طلبی‌ها باعث راه اندازی و تشکیل باندهای کلاهبرداری، جعل، تقلب و امروزه شرکت های هرمی که بدترین نوع از سرقت از مردم است، می شود.
و: تجربه‌های دوران کودکی: حوادث و اتفاقات تلخ دوران کودکی ممکن است از فرد شخصیتی ضداجتماعی بسازد. در بسیاری از موارد سارقین دارای رفتار ضد اجتماعی هستند یعنی گرایش درونی آن ها به قانون شکنی باعث اصلی اقدام به دزدی می گردد. آزار و اذیت دیگران، سرقت اموال آن ها حتی با زور و مجروح کردن باعث لذت این گونه اشخاص می شود چرا که وقتی دست به چنین کارهایی می زنند تصور می کنند انتقام خود را از دنیای بی رحم و جامعه زورگو گرفته و همه این ها حق و حقوق از دست رفته او هستند.
ه: خودنمایی: برخی از نوجوانان و جوانان برای نمایش قدرت، جرات حادثه‌جویی و کله‌شقی خود به همسالان که برای آن ها بسیار ارزشمند هستند دست به دزدی و غارت اموال دیگران می‌زنند و به این وسیله با ایفای چنین نقشی نیاز به تعلق خاطر گروهی خود را برآورده می‌کنند. قرار گرفتن در گروه همسالان بزهکار مخصوصا برای نوجوانان و جوانانی که دوستان آن ها دست به جیب بوده و در مواقع مختلف خوب پول خرج میکنند باعث می شود آن ها که پول توجیبی محدود دارند به انحراف کشیده شوند.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید