1-5 کاربردهای پژوهش7
1-6 سوال های پژوهش8
1-7 فرضیه های پژوهش8
1-8جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش8
1-9 قلمرو پژوهش9
1-10 روش تحقیق9
1-11 متغیرها و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها9
1-12 ساختار پژوهش18
خلاصه فصل 20
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه22
2-2 اهمیت نقدینگی22
2-3 تعریف نقدینگی23
2-3-1 نقدینگی دارایی ها26
2-3-2 نقدینگی بازار26
2-3-3 وسعت بازار27
2-3-4 عمق بازار27
2-3-5 برگشت پذیری بازار28
2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدینگی29
2-5 نقدینگی و قیمتگذاری داراییها30
2-6 نقدینگی و اثرات مشتریان31
2-7 راه حل های اندازه گیری نقدینگی32
2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله33
2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش33
2-7-3 معیارهای نقدینگی33
2-7-3-1 تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام34
2-7-3-2هزینه های فرایند سفارش35
2-7-3-3هزینه های نگهداری موجودی35
2-7-3-4 هزینه های انتخاب نادرست35
2-7-4 معیار نسبی نقدینگی مبتنی بر نقدینگی سهام فردی و نقدینگی بازار35
2-7-5 منابع عدم نقدینگی36
2-7-6 انواع بازارها36
2-7-6-1 بازار سفارش محور37
2-7-6-2 بازارهای اعلام محور37
2-8 ارزش38
2-9 مفاهیم ارزش39
2-9-1 ارزش اقتصادی39
2-9-2 ارزش منصفانه بازار40
2-9-3 ارزش منصفانه40
2-9-4 ارزش دفتری40
2-9-5 ارزش ذاتی40
2-9-6 ارزش سرمایه گذاری40
2-9-7 ارزش استفاده/ ارزش مبادله41
2-9-8 ارزش جایگزینی41
2-9-9 ارزش اسقاط41
2-9-10 ارزش تداوم فعالیت41
2-9-11 ارزش تسویه41
2-9-12 ارزش بیمه شدنی41
2-9-13 ارزش سرقفلی42
2-10 اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت42
2-11 اهداف ارزش گذاری42
2-12 رویکردهای ارزیابی شرکت ها43
2-13 چارچوب کلی برای ارزش گذاری44
2-13-1 ارزش حقوق صاحبان سهام در مقابل ارزش شرکت45
2-13-2 برآورد جریانهای نقدی45
2-14 مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها46
2-15 مدل ارزش گذاری تنزیل جریانهای نقدی48
2-15-1 مدل تنزیلی سودهای تقسیمی49
2-15-2 مدل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام52
2-15-3 مدل بازدههای مازاد53
2-15-4 مدل ارزش گذاری بر مبنای داراییها53
2-15-5 مدل ارزش گذاری نسبی53
بخش سوم- پیشیه تحقیقات انجام شده54
2-16 پیشینه تحقیقات خارجی54
2-17 پیشینه تحقیقات داخلی58
خلاصه فصل 60
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه62
3-2 روش پژوهش62
3-3 فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه63
3-4 فرآیند پژوهش69
3-5 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات69
3-6 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری70
3-7 ماهیت و منابع داده ها71
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات71
3-9 تجزیه و تحلیل اطلاعات72
3-9-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق72
3-9-2 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق73
3-9-3 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق73
3-9-4 بررسی همخطی میان متغیرهای تحقیق73
خلاصه فصل75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه77
4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق77
4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق79
4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق90
4-5 بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق92
4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق92
4-6-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق92
4-6-2 نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق96
4-6-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق99
4-6-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق103
4-6-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق105
4-6-6 نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق109
خلاصه فصل114
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه116
5-2 خلاصه پژوهش116
5-3 نتایج آزمون فرضیه119
5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق119
5-3-2نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق119
5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق120
5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق120
5-3-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق120
5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق122
5-6 پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده122

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5-7 محدودیت‌های تحقیق122
خلاصه فصل124
منابع و مآخذ125
فهرست منابع فارسی126
فهرست منابع انگلیسی127
پیوست ها131
چکیده انگلیسی187
فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 2-1 مدل های ارزش گذاری شرکت ها46
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق78
جدول 4-2 نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق79
جدول 4-3، نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی85
جدول 4-4 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق91
جدول 4-5 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (1)93
جدول 4-6 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (1)94
جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت95
جدول 4-8 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (2)96
جدول 4-9 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (2)98
جدول 4-10 نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت98
جدول 4-11 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (3)100
جدول 4-12 نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (3)100
جدول 4-13 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت101
جدول 4-14 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (4)103
جدول 4-15 نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (4)104
جدول 4-16 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت104
جدول 4-17 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (5)107
جدول 4-18 نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (5)107
جدول 4-19 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت108
جدول 4-20 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (6)110
جدول 4-21 نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (6)110
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 ترتیب ارائه الگوهای ارزش گذاری53
نمودار 4-2 نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته تحقیق81
نمودار 4-3 نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی86
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده است (500 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بین ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه‌های دوم و پنجم تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین حجم نقدینگی و بازده سهام، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: حجم نقدینگی، اندازه شرکت، ارزش شرکت، بازده سهام، ریسک سهام و پانل دیتا.

1-1 مقدمه
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی که جهت تصمیم گیری‏های اقتصادی اطلاعات‏ارزش مندی رادر اختیار سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار‏می دهد همواره با این پرسش روبرو بوده است که اطلاعات حسابداری چه محتوایی برای استفاده کنندگان دارد. بخشی از تحولات نظریه بازار سرمایه پس از دهه1???، به زمانی مربوط می شود که تحقیق درباره محتوای اطلاعات و انتخاب روش‏های حسابداری مطلوب در دستور کار تحقیقات حسابداری قرار گرفت. بر اساس یک دیدگاه در نظریه حسابداری، مشاهده واکنش بازار در قبال متغیرهای حسابداری، رهنمودی جهت ارزیابی محتوای اطلاعاتی داده‏های حسابداری و انتخاب یک معیار بهتر برای پیش بینی رویدادهای تجاری در اختیار نظریه پردازان حسابداری قرار می‏دهد (دیچو، 1???). این دیدگاه رهنمود مفیدی در این پژوهش ارایه کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که کدام یک از انواع شاخص‏های نقدینگی ارتباط قوی تری با سودآوری و ارزش شرکت دارد و به شکل بهتری به استفاده کنندگان از صورت‏های مالی جهت تصمیم‌گیری کمک می‏نماید. ارزیابی عملکرد شرکتها همواره مورد توجه سهام داران، سرمایهگذاران و اعتباردهندگان مالی نظیر بانکها، موسسات مالی و به خصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکرد به کمک شاخص‏های نقدینگی و سودآوری بررسی می‏گردد. نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردارست، زیرا شرکت‌های با سودآوری پایین یا حتی غیرسودآور مدت بیشتری میتوانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند ولی شرکتهای بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند ( طالبی1???، 111). برای ارزیابی سودآوری و نقدینگی شرکتها روشهای مختلفی ارایه شده است. یکی از آنها، نسبتهای مالی است که از اوایل قرن بیستم جهت ارزیابی واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان، شاخصهایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکتها میپردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیل گران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیل گران با تجزیه و تحلیل معایب شاخصهای سنتی بتوانند شاخصهای نوینی را ارایه کنند (خوشطینت و نمازی 1???، ??).
با توجه به موارد ذکر شده، در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق، مدل تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف شد.

1-2 بیان مسئله
شاخصهای مزبور، ایرادهای ناشی از شاخصهای سنتی نقدینگی را که به واسطه در نظر نگرفتن جزییات وضعیت نقدینگی شرکتهاست، مورد توجه قرار میدهد. اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی اندازه‌گیری می‌شوند و عموما اعتقاد بر این است که این اقلام اطلاعات مفیدی در مورد کارایی واحد تجاری، پیش‌بینی فعالیت‌های آتی و پرداخت سود فراهم می‌کند. شیاحو معتقد است با توجه به اینکه مدیران می‌توانند تعهدات جاری را به وسیله شناسایی افزایش درآمد (فروش نسیه) یا به تاخیر انداختن شناسایی هزینه (ذخیره کاهش برای مطالبات) دستکاری کنند، جریان‌های نقدی نسبت به سود معیار بهتری برای ارزیابی عملکرد است (شیاحو ????).
لذا نقدینگی یک شرکت معیار توانایی آن در ایفای تعهدات نقدی در سررسیده است. مدیریت نقدینگی شرکت برای پیشینه سازی دریافتها هنگامی به‌کار می‌رود که خطر احتمالی وقفه در پرداخت بدهیها را در سطوح دلخواه نگاه دارد.
سرمایه گذاران، علاقه مند به کسب سود بیشتر و کاهش ریسک سرمایه گذاری های خود هستند. به همین دلیل اقدام به تشکیل پرتفوی می کنند تا از طریق متنوع کردن سرمایه گذاری ها ریسک را کاهش دهند یا برای سطح معینی از ریسک، بیشترین بازده را کسب نمایند. با تشکیل پرتفوی، ریسک غیر سیستماتیک حذف می شود. ریسک غیرسیستماتیک ریسکی است که سرمایه گذار در مقابل تحمل آن انتظار دریافت هیچ پاداشی را ندارد. بنابراین با متنوع کردن سبد سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی حذف می گردد.
انتخاب پرتفوی بهینه نیازمند برآوردی از دو عامل ریسک و بازده اوراق بهادار است. طی سالیان متمادی مدل های مختلفی برای ارزیابی ریسک و بازده پرتفوی مطرح گردیده است. این مدل ها مورد ارزیابی های مختلف قرار گرفته اند و نتایج آزمون ها بیانگر آن است که عوامل مطرح شده در این مدل ها به تنهایی نمی توانند ارتباط ریسک و بازده پرتفوی را توضیح دهند.
به همین دلیل ایده ترکیب این عوامل با یکدیگر مطرح شد. کامل ترین مدلی که تاکنون در این رابطه ارایه شده است، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد.
در پژوهش حاضر تلاش بر آن است که ارتباط ارزش شرکت (ارزش دفتری به ارزش بازار) و اندازه شرکت با نقدینگی شرکت در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد تا سرمایه گذاران با توجه به تاثیر و ارتباط این عوامل با بازده سهام بتوانند به انتخاب سهامی مبادرت ورزند که بیشترین عایدی را نصیب آنها نماید.

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
موضوع نقدشوندگی و نقدینگی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگی یک دارایی عبارتند از” قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن ” بنا برتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد.
نقدینگی شرکت نقش مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود 2005،89) 1.علاوه بر جنبه تئوری، به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید وفروش و مشکلات بسیاردیگر،توجه به نقدشوندگی و نقدینگی شرکت تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد.
نقدشوندگی دارایی ها و افزایش نقدینگی شرکت ها به خصوص پس از وقوع بحران مالی جهانی و سقوط بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است و برای بازارهای سرمایه ایران نیز مهم می باشد. پدیده صف های خرید و فروش بیانگر وجود مشکلات نقدشوندگی در بازار است. به دلیل حضور روز افزون مالکان نهادی درشرکتهای واجرای اصل 44 مربوط به خصوصی سازی که این امر را تشدید می کند و همچنین اثر مستقیم و قابل توجه نقدشوندگی در بازار سهام می باشد. این تحقیق به بررسی اثر نقدینگی و اندازه شرکت ها بر ارزش شرکت ها می پردازد و به دنبال شناختی در خصوص نقش اندازه شرکت درکاهش مشکلات نقدینگی است.
ارزش گذاری شرکت ها یکی از موضوعات اساسی در حوزه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می توانند عایداتشان را حداکثر کنند، بدین منظور باید از مدل‌های ارزش گذاری و عوامل موثر بر آن استفاده کنند. با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد و امدازه گیری ارزش شرکت ها به عنوان یکی از مهمترین موضوع ها در حسابداری مطرح شده است. ارزیابی عملکرد و ارزش گذاری شرکتها همواره مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان مالی، نظیر بانکها و مؤسسات مالی، بستانکاران و بخصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکرد از لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می شود. سودآوری به اصطلاح علامت مریض نبودن بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی، علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر چه هر دو اینها با اهمیت هستند، اما نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. شرکت‌های با سودآوری پایین یا حتی غیر سودآور، مدت بیشتری می توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند، ولی شرکتهای بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند.

1-4 اهداف پژوهش
هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا رابطه‌ی معنی‌داری بین نقدینگی و ارزش شرکت، با اندازه شرکت، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
اهداف فرعی:
1- افزایش نقدینگی شرکت ناشی از تصمیم‌گیرهای مناسب منجر به افزایش ارزش شرکت می‌شود، از این رو انتخاب یک ساختار و اندازه مناسب شرکتی که نشات گرفته از ساختار مناسب اندازه شرکت می‌باشد می‌تواند عملکرد شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا حد قابل ملاحضه‌ای افزایش داده و در نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذی‌نفعان حفظ گردد. در این میان شناسایی شدت رابطه‌ی موجود بین نقدینگی، اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری کارا برای سوق دادن شرکت‌ها به سوی تعدیل ساختار نامناسب اندازه شرکت شده و در نهایت در جهت حداکثر بهینه کردن منافع سهامداران کمک بنماید.
2- نتایج این تحقیق می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران بازار سرمایه و تحلیل‌گران قرار گیرد، چون آن‌ها می‌توانند در صورت تاثیر داشتن متغیرهای مستقل بر فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و تعدیل میزان نقدینگی شرکت‌ها به تقویت و اصلاح اندازه شرکت بپردازند و مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت و در نهایت دست یابی به ارزش شرکت ارائه نماید.
3- به علاوه این نتایج می تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد، چون باعث افزایش شناخت از عملکرد مثبت و منفی شرکت‌ها در ارتباط با میزان نگهداری وجوه نقد شده در نتیجه محققین را به سمت و سویی سوق می‌دهد که تحقیقات گسترده‌ای را در ارتبط با این موضوع که چگونه می توان بین عواملی مانند نقدینگی، اندازه و ارزش شرکت رابطه مثبتی برقرار کرد، انجام دهند.

اهداف کاربردی پژوهش:
پژوهش حاضر با شناخت تاثیر و رابطه بین میزان نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت و توصیف تجربی ارتباط بین این سه عامل با اهداف بلند مدت شرکت، مبانی کاربردی برای بازیگران بازارسرمایه شامل سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل و….. فراهم خواهد نمود.
اهمیت این تحقیق تبیین نقش عوامل دو گانه نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ضرورت انجام تحقیق : خلاء تحقیقاتی در این زمینه و همچنین دانستن اینکه کدامیک از دو عوامل فوق نقش به سزایی در ارزش شرکت دارند.

1-5 کاربردهای پژوهش
نتایج این تحقیق می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران بازار سرمایه و تحلیل‌گران قرار گیرد، چون آن‌ها می‌توانند در صورت ارتباط داشتن متغیرهای نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت مبنایی برای ارئه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید.
بطور کلی این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال مینماید:
1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران میتواند با استفاده از نتایج به دست آمده از این تحقیق از رابطه بین اندازه شرکت شرکت و نقدینگی شرکت با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاع حاصل کند.
2-سرمایه گذاران، و تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، به رابطه بین اندازه شرکت شرکت و نقدینگی شرکت با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‚ شرکت های مورد نظر خود برای سرمایهگذاری را ارزیابی و نسبت به قابلیت اتکای اقلام صورت های مالی آن شرکت ها تصمیم گیری نمایند.
3-موسسات حسابرسی می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق نسبت به وضعیت فعلی شرکتهای صاحبکار اطلاع حاصل کرده و در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی باکیفیت برنامه ریزی نمایند.
4-مدیران شرکتها می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق از رابطه رابطه بین اندازه شرکت شرکت و نقدینگی شرکت با ارزش شرکت خود اطلاع حاصل کنند.
بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل استفاده باشد :
1. سرمایه گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت
2. سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. مدیران شرکتها
4. موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
5. متخصصین و تحلیلگران مالی
6. محققان و دانشجویان
1-6 سوال های پژوهش
1) آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
2) آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
3) آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
4) آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
5) آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
6) آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
1-7 فرضیه های پژوهش
1. بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
5. بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
6. بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
1-8جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش
با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه بین ارزش شرکت و نقدینگی با اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه اندازه شرکت با نقدینگی شرکت که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایه‌گذاری‌های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راهگشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت ارزش شرکت است، باشد. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می‌گردد.

1-9 قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی در حیطه نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت
می باشد.
قلمرو زمانی: سال های 1386 تا 1390 می باشد.
قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-10 روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از داده‌های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ی همبستگی می‌پردازد. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت.
علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است.
از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد.
در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل‌های رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود.
از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. پژوهش‌های کاربردی، پژوهش‌هایی هستند که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. همچنین پژوهش‌های کاربردی پژوهش‌هایی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می‌گیرد.

1-11 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها
مدل پژوهش در تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:
در این پژوهش اصطلاحات تخصصی برای محاسبات مربوط به متغیرهای تحقیق، با عناوین مختصر به صورت زیر تعریف شده اند:
S = کوچک
B = بزرگ
L = کم
M = متوسط
H = زیاد
پرتفوی تحقیق ما تشکیل شده از 6 قسمت به صورت زیر می باشد:
متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدینگی می باشد اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه شرکتها باید براساس اندازه و نسبت BE/ME در پایان هر سال طبقه بندی می گردند، لذا شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه نبود، حذف خواهند شد. شرکت های نمونه براساس اندازه و نسبت BE/ME به شش پرتفوی S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, B/H طبقه بندی خواهند شد و پس از محاسبه میانگین بازده های ماهانه پرتفوی ها نتایج از طریق رگرسیون چند متغیره مدل فاما و فرنچ مورد آزمون قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرهای تحقیق و ارزش شرکت ارزیابی شود.
پس از بررسی های مختلفی که در ارتباط با عوامل مختلف قیمت گذاری دارایی ها بر طبق ارزش های بازار صورت گرفت، ما چهار جایگزین برای رویکرد مدل قیمت گذاری قدم به قدم پیش بینی کردیم. برآوردهای ما میتواند در 2 بخش اصلی تقسیم بندی گردد. ما در ابتدای شروع کار تحلیل های مربوط به اثر قیمت گذاری دارایی ها توسط فاما و فرنچ2 را مبنای کار خود قرار دادیم. ما داده های خود را بر طبق اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار در داخل 6 مجموعه دارایی های جداگانه طبق بندی کرده و مدل استاندارد ارزشیابی دارایی های سرمایه ای (CAPM) را به صورت زیر برآورد می کنیم:

مدل اول پژوهش:

در این مدل:
j بیانگر شرکت‌های مورد مطالعه و t بیانگر سال می‌باشد.
?j = میزان اثر هر یک از متغیرها را بر rjt نشان می‌دهد و میانگین بازده غیر عادی سهام i می باشد که در فرضیه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای معادل صفر فرض گردیده است.
rjt = بازده سهام شرکت i در سال t ، که به صورت تفاوت قیمت هر سهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره به علاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل: سود تقسیمی، سهام جایزه و ….) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره تعریف شده است.
?jm = حساسیت دارایی j نسبت به ارزش بازار.
?mt = حساسیت ارزش بازار نسبت به زمان t .
?jmrmt = حساسیت دارایی j نسبت به ارزش بازار در حساسیت ارزش بازار نسبت به زمان t با توجه به بازده سهام شرکت.
? = صرف ریسک بازار است که همان عامل بتای (?) ارائه شده توسط CAPM می باشد. این عامل طریق فرمول زیر اندازه گیری می شود:

?it = بازده خاص دارایی پرتفوی i با میانگین صفر است.
نکته: در این پژوهش دوره ی محاسبه بازده 12 ماهه منتهی به پایان هر سال مالی است.
بنابراین ما در تحقیق خود برای تکمیل مدل ، مدل بالا را با توجه به افزودن عواملی مانند متغیر SMB (عامل اندازه شرکت) و HML(عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) توسعه دادیم:

مدل دوم پژوهش:

در این مدل:
j بیانگر شرکت‌های مورد مطالعه و t بیانگر سال می‌باشد.
?j = میزان اثر هر یک از متغیرها را بر rjt نشان می‌دهد و میانگین بازده غیر عادی سهام i می باشد که در فرضیه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای معادل صفر فرض گردیده است.
rjt = بازده سهام شرکت i در سال t ، که به صورت تفاوت قیمت هر سهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره به علاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل: سود تقسیمی، سهام جایزه و ….) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره تعریف شده است.
? = صرف ریسک بازار است که همان عامل بتای (?) ارائه شده توسط CAPM می باشد. این عامل طریق فرمول زیر اندازه گیری می شود:

سایت منبع

?jm = حساسیت دارایی j نسبت به ارزش بازار.
?mt = حساسیت ارزش بازار نسبت به زمان t .
?jmrmt = حساسیت دارایی j نسبت به ارزش بازار در حساسیت ارزش بازار نسبت به زمان t با توجه به بازده سهام شرکت.
متغیر SMB (عامل اندازه شرکت):
تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ است که به آن عامل اندازه می گویند و با SMB نشان داده خواهد شد. به عبارت دیگر SMB عبارت است از تفاوت بین میانگین بازده ماهیانه سه پرتفوی با اندازه کوچک و میانگین بازده ماهیانه سه پرتفوی با اندازه بزرگ است. برای محاسبه SMB شرکت ها را بر اساس اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام در شش پرتفوی طبقه بندی و بازده ماهیانه هر یک از شرکت ها استخراج خواهد شد. آنگاه میانگین بازده ماهیانه هر یک از پرتفوی ها محاسبه خواهد گردید، سپس تفاوت میانگین بازده ماهیانه پرتفوی های کوچک از پرتفوی های بزرگ طبق فرمول زیر به دست خواهد آمد:

در این فرمول:
S/L = شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آنها پایین است.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید